Pravilnik ZRS TCP/IP   44.150.72.1                      


 

Gor

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95 - odl. US) in 27. ter 63. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97 in št. 45/97 - odl. US) izdaja minister za promet in zvezePRAVILNIK
o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)


Ta pravilnik predpisuje vrste amaterskih radijskih postaj in tehnične pogoje za njihovo uporabo, podlago za sestavljanje in uporabo znakov za identifikacijo ter uporabo slogov in postopkov v amaterskem radijskem prometu.

Določbe tega pravilnika se ne nanašajo na tehnične pogoje za uporabo amaterskih radijskih postaj za amaterske radijske zveze ob nesrečah in nevarnostih ter amaterske radijske zveze za druge osebe.

2. člen
(pojmi)


V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. Radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki jo opravljajo radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in imajo za to opravljen predpisani izpit.

2. Satelitska radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska dejavnost, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih satelitih v iste namene kot radioamaterska dejavnost.

3. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem mestu za opravljanje radiokomunikacijskih dejavnosti.

4. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti.

5. Amaterska sprejemno-oddajna radijska postaja je amaterska radijska postaja, ki oddaja oziroma sprejema radijske signale za medsebojno komuniciranje radioamaterjev.

6. Amaterska radijska postaja-repetitor je amaterska radijska postaja, ki avtomatično hkrati sprejema in oddaja radijske signale drugih amaterskih radijskih postaj, s katerimi radioamaterji medsebojno komunicirajo.

7. Amaterska radijska postaja-radijski svetilnik je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za raziskavo razširjanja radijskih valov in za druge tehnične raziskave.

8. Amaterska radijska postaja za radiogoniometriranje je amaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za amatersko radiogoniometriranje.

9. Amaterski satelit je umetni Zemljin satelit, ki nosi amatersko radijsko postajo.

10. Amaterska radijska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami.

11. Amaterska satelitska zveza je radijska zveza med amaterskimi radijskimi postajami prek amaterskega satelita.

12. Amaterska vesoljska radijska zveza je amaterska radijska zveza prek satelitov ali drugih objektov v vesolju.

13. Amaterska radijska zveza ob nesrečah in nevarnostih je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za varovanje človekovega življenja ali lastnine.

14. Amaterska radijska zveza za druge osebe je amaterska radijska zveza, ki se vzpostavi za potrebe obrambe, družbenokoristne in človekoljubne potrebe.

15. Tehnične raziskave so uporaba amaterske radijske postaje za raziskave odbojev radijskih valov od objektov v vesolju, razširjanja radijskih valov in posebnih tehnik prenosa.

16. Amaterski frekvenčni pas je radiofrekvenčni pas, namenjen radioamaterski oziroma satelitski radioamaterski dejavnosti na primarni ali sekundarni podlagi.

17. Temenska ovojnična moč oddajnika je povprečna moč, s katero oddajnik pri normalnem delovanju napaja antenski vod v času ene radiofrekvenčne periode pri največji amplitudi modulacijske ovojnice.

18. Efektivna sevana moč v dani smeri je zmnožek moči, ki se dovaja anteni, in njenega dobitka v opazovani smeri glede na polvalni dipol.

19. Digimode je pojem, ki vključuje vse tovrstne načine oddaje (RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET ipd.).

20. Phone je pojem, ki vključuje vse govorne načine oddaje.

21. Ozkopasovni načini dela pomenijo načine oddajanja, ki ne zasedajo pasovnih širin, večjih kot 6 kHz (CW, SSB, AM, RTTY, SSTV, FAX ipd.).

22. Amaterski operater je radioamater, ki ima opravljen predpisani izpit in radijsko dovoljenje za uporabo amaterske radijske postaje.

23. Radioamatersko društvo je po predpisih registrirano društvo radioamaterjev.

24. Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza radioamaterskih društev, ki zastopa njihove skupne interese doma in v tujini ter je članica mednarodne radioamaterske organizacije IARU (International Amateur Radio Union).

II. VRSTE AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ

3. člen
(vrste amaterskih radijskih postaj)


Amaterske radijske postaje so:

1. amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje, ki jih postavijo radioamaterji, radioamaterska društva ali radioamaterska organizacija;

2. amaterske radijske postaje-repetitorji, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi določenih načrtov;

3. amaterske radijske postaje-radijski svetilniki, ki jih postavi radioamaterska organizacija na podlagi določenih načrtov;

4. amaterske radijske postaje za radiogoniometriranje, ki jih postavijo radioamaterska društva ali radioamaterska organizacija za priprave in izvedbo tekmovanj v amaterskem radiogoniometriranju.

III. TEHNIČNI POGOJI ZA UPORABO AMATERSKIH RADIJSKIH POSTAJ

4. člen
(amaterski frekvenčni pasovi, nazivi in kategorije radijskih storitev)


V tabeli št. 1 so po nazivih podani amaterski frekvenčni pasovi, njihova notranja delitev, nazivi radiokomunikacijskih storitev oziroma dejavnosti in kategorije radijskih storitev:

TABELA ŠT. 1

 

Naziv
amaterskega
frekvenčnega
pasu

Amaterski
frekvenčni
pas

Notranja delitev
amaterskega
frekvenčnega pasu

Naziv
radiokomunikacijske
storitve oziroma
dejavnosti

Kategorija
radijske
storitve

Opomba

1

2

3

4

5

6

135 kHz

135,7-137,8 kHz

135,7-137,8 kHz

radioamaterska

sekundarna

1.

1,8 MHz

1810-2000 kHz

1810-1850 kHz

radioamaterska

primarna

2.1850-2000 kHz

radioamaterska

sekundarna

2.

3,5 MHz

3500-3800 kHz

3500-3800 kHz

radioamaterska

primarna

3.4.

7 MHz

7000-7100 kHz

7000-7100 kHz

radioamaterska

primarna

4.5.
satelitska radioamaterska

primarna

4.5.

10 MHz

10100-10150 kHz

10100-10150 kHz

radioamaterska

sekundarna

4.6.

14 MHz

14000-14350 kHz

14000-14250 kHz

radioamaterska

primarna

4.
satelitska radioamaterska

primarna

4.14250-14350 kHz

radioamaterska

primarna

4.7.

18 MHz

18068-18168 kHz

18068-18168 kHz

radioamaterska

primarna

4.
satelitska radioamaterska

primarna

4.

21 MHz

21000-21450 kHz

21000-21450 kHz

radioamaterska

primarna

4.
satelitska radioamaterska

primarna

4.

24 MHz

24890-24990 kHz

24890-24990 kHz

radioamaterska

primarna

4.
satelitska radioamaterska

primarna

4.

28 MHz

28-29,7 MHz

28-29,7 MHz

radioamaterska

primarna

satelitska radioamaterska

primarna


40 MHz

40,66-40,7 MHz

40,66-40,7 MHz

radioamaterska

sekundarna

29.30.31.

50 MHz

50-52 MHz

50-52 MHz

radioamaterska

primarna

34.

70 MHz

70-70,45 MHz

70-70,45 MHz

radioamaterska

sekundarna

32.

144 MHz

144-146 MHz

144-146 MHz

radioamaterska

primarna

4.
satelitska radioamaterska

primarna

4.

432 MHz

432-438 MHz

432-438 MHz

radioamaterska

primarna

8.10.435-438 MHz

satelitska radioamaterska

primarna

9.

1,2 GHz

1240-1300 MHz

1240-1260 MHz

radioamaterska

sekundarna

11.1260-1270 MHz

satelitska radioamaterska

sekundarna

9.12.1260-1300 MHz

radioamaterska

sekundarna

12.

2,3 GHz

2300-2450 MHz

2300-2450 MHz

radioamaterska

sekundarna

13.14.2400-2450 MHz

satelitska radioamaterska

sekundarna

9.14.

3,4 GHz

3400-3410 MHz

3400-3410 MHz

radioamaterska

sekundarna

33.

5,6 GHz

5650-5850 MHz

5650-5670 MHz

satelitska radioamaterska

sekundarna

9.15.5650-5725 MHz

radioamaterska

sekundarna

15.5725-5850 MHz

radioamaterska

sekundarna

16.18.5830-5850 MHz

satelitska radioamaterska

sekundarna

16.17.18.

10 GHz

10-10,5 GHz

10-10,45 GHz

radioamaterska

sekundarna

19.21.10,45-10,5 GHz

radioamaterska

sekundarna

20.
satelitska radioamaterska

sekundarna

20.

24 GHz

24-24,25 GHz

24-24,05 GHz

radioamaterska

primarna

22.
satelitska radioamaterska

primarna

22.24,05-24,25 GHz

radioamaterska

sekundarna

22.23.

47 GHz

47-47,2 GHz

47-47,2 GHz

radioamaterska

primarna

satelitska radioamaterska

primarna


75 GHz

75,5-81 GHz

75,5-76 GHz

radioamaterska

primarna

satelitska radioamaterska

primarna
76-81 GHz

radioamaterska

sekundarna

24.
satelitska radioamaterska

sekundarna

24.

120 GHz

119,98-120,02 GHz

119,98-120,02 GHz

radioamaterska

sekundarna

25.

142 GHz

142-149 GHz

142-144 GHz

radioamaterska

primarna

satelitska radioamaterska

primarna
144-149 GHz

radioamaterska

sekundarna

26.27.
satelitska radioamaterska

sekundarna

26.27.

241 GHz

241-250 GHz

241-248 GHz

radioamaterska

sekundarna

26.28.
satelitska radioamaterska

sekundarna

26.28.248-250 GHz

radioamaterska

primarna

satelitska radioamaterska

primarnaOpombe:

1. Frekvenčni pas 135,7 - 137,8 kHz je namenjen tudi pomorski mobilni storitvi in fiksni storitvi na primarni podlagi.

2. Frekvenčna pasova 1810 - 1830 kHz in 1850 - 2000 kHz sta v nekaterih državah namenjena tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.

3. Frekvenčni pas 3500 - 3800 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi in mobilni storitvi na primarni podlagi, razen zrakoplovni mobilni storitvi.

4. Frekvence, namenjene radioamaterski dejavnosti v frekvenčnih pasovih 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz in 144 MHz, uporabljajo ob nesrečah in nevarnostih tudi neamaterske radijske postaje.

5. Frekvenčni pas 7000 - 7050 kHz je v nekaterih državah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

6. Frekvenčni pas 10100 - 10150 kHz je namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

7. Frekvenčni pas 14250 - 14350 kHz je v nekaterih državah namenjen tudi fiksni storitvi na primarni podlagi.

8. Frekvenčni pas 433,05 - 434,79 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

9. V frekvenčnih pasovih 435 - 438 MHz, 1260 - 1270 MHz, 2400 - 2450 MHz in 5650 - 5670 MHz je dovoljena satelitska radioamaterska dejavnost, če ne povzroča škodljivih motenj drugim storitvam, ne more pa zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami drugih storitev, ki so razporejene v teh pasovih. Uporaba frekvenčnih pasov 1260 - 1270 MHz in 5650 - 5670 MHz v satelitski radioamaterski dejavnosti je omejena na smer Zemlja - vesolje.

10. Frekvenčni pas 433,05 - 434,79 MHz (središčna frekvenca 433,92 MHz) je namenjen tudi za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.

11. Frekvenčni pas 1240 - 1260 MHz je namenjen tudi radiolokacijski, radionavigacijski na primarni podlagi ter satelitski radionavigacijski storitvi (vesolje - Zemlja) na sekundarni podlagi.

12. Frekvenčni pas 1260 - 1300 MHz je namenjen tudi radiolokacijski in radionavigacijski storitvi na primarni podlagi.

13. Frekvenčni pas 2300 - 2450 MHz je namenjen tudi fiksni in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.

14. Frekvenčni pas 2400 - 2500 MHz (središčna frekvenca 2450 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.

15. Frekvenčni pas 5650 - 5725 MHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.

16. Frekvenčni pas 5725 - 5850 MHz je namenjen tudi satelitski fiksni storitvi (Zemlja - vesolje) in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

17. Frekvenčni pas 5830 - 5850 MHz je namenjen satelitski radioamaterski dejavnosti (vesolje - Zemlja) na sekundarni podlagi.

18. Frekvenčni pas 5725 - 5875 MHz (središčna frekvenca 5800 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.

19. Frekvenčni pas 10 - 10,45 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. Frekvenčni pas 10,3 - 10,45 GHz je namenjen tudi mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

20. Frekvenčni pas 10,45 - 10,5 GHz je namenjen tudi fiksni in radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter mobilni storitvi na sekundarni podlagi.

21. Frekvenčni pas 9975 - 10025 MHz je namenjen tudi satelitski meteorološki storitvi (za vremenske radarje) na sekundarni podlagi.

22. Frekvenčni pas 24 - 24,25 GHz (središčna frekvenca 24,125 GHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.

23. Frekvenčni pas 24,05 - 24,25 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi ter satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (aktivno) in fiksni storitvi na sekundarni podlagi.

24. Frekvenčni pas 76 - 81 GHz je namenjen tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi. V frekvenčnem pasu 78 - 79 GHz pa lahko delujejo tudi radarji na vesoljskih postajah satelitske storitve za raziskovanje Zemlje in storitve raziskovanja v vesolju na primarni podlagi.

25. Frekvenčni pas 116 - 126 GHz je namenjen tudi satelitski storitvi za raziskovanje Zemlje (pasivno), fiksni, medsatelitski in mobilni storitvi ter storitvi za raziskovanja v vesolju (pasivno) na primarni podlagi.

26. Frekvenčna pasova 144 - 149 GHz in 241 - 248 GHz sta namenjena tudi radiolokacijski storitvi na primarni podlagi.

27. Frekvenčni pasovi 144,68 - 144,98 GHz, 145,45 - 145,75 GHz in 146,82 - 147,12 GHz so namenjeni tudi radioastronomski storitvi na primarni podlagi.

28. Frekvenčni pas 244 - 246 GHz (središčna frekvenca 245 GHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Uporaba tega frekvenčnega pasu za ta namen je vezana na posebne pogoje, predpisane z Pravilnikom o radiokomunikacijah ITU.

29. Frekvenčni pas 40,66 - 40,7 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.

30. Frekvenčni pas 40,66 - 40,7 MHz (središčna frekvenca 40,68 MHz) je določen za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo. Storitve, razporejene v tem frekvenčnem pasu, se morajo sprijazniti s škodljivimi motnjami, ki jih utegne povzročiti omenjena uporaba.

31. Uporaba frekvenčnega pasu 40,66 - 40,7 MHz v radioamaterski dejavnosti je omejena na delo amaterskih radijskih postaj-radijskih svetilnikov.

32. Frekvenčni pas 70 - 70,45 MHz je namenjen tudi mobilni storitvi na primarni podlagi.

33. Frekvenčni pas 3400 - 3500 MHz je namenjen tudi fiksni, satelitski fiksni (vesolje-Zemlja) in mobilni storitvi na primarni podlagi ter radiolokacijski storitvi na sekundarni podlagi.

34. Frekvenčni pas 51 - 52 MHz je namenjen tudi kopenski mobilni storitvi na primarni podlagi.

5. člen
(škodljive motnje)


Amaterske radijske postaje, ki uporabljajo frekvenčne pasove iz prejšnjega člena (TABELA 1), namenjene radioamaterski in satelitski radioamaterski dejavnosti na sekundarni podlagi, ne smejo povzročati škodljivih motenj radijskim postajam, ki te frekvenčne pasove uporabljajo na primarni podlagi. Amaterske radijske postaje ne morejo zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami teh radijskih postaj. Amaterske radijske postaje lahko zahtevajo zaščito pred škodljivimi motnjami radijskih postaj, ki te frekvenčne pasove uporabljajo na sekundarni podlagi.

6. člen
(amaterske sprejemno-oddajne radijske postaje)


Amaterske sprejemno-oddajne postaje smejo v skladu z razredom amaterskega operaterja delovati v amaterskih frekvenčnih pasovih oziroma njihovih segmentih z vrstami oddaj, ki ustrezajo namenu uporabe in maksimalnim temenskim močem oddajnikov:

TABELA ŠT. 2

 

Amaterski frekvenčni pas

Segment
amaterskega
frekvenčnega pasu

Namen uporabe
amaterskega
frekvenčnega pasu

Maks.tem.
moč (W)
za razred

Maks.tem.
moč (W)
za razred

Maks.tem.
moč (W)
za razred


Opombe
I.

II.

III.


1

2

3


4


5
135 kHz

135,7-137,8 kHz

CW

1

-

-

1.

1,8 MHz

1810-1838 kHz

CW

300

100

-1838-1840 kHz

DIGIMODE (razen PACKET), CW

300

100

-


 

1840-1842 kHz

DIGIMODE (razen PACKET), PHONE, CW

300

100

-1842-2000 kHz

PHONE, CW

300

100

-


3,5 MHz

3500-3510 kHz

CW

1500

300

-

2.

 

3500-3560 kHz

CW

1500

300

-

3.


3560-3580 kHz

CW

1500

300

-3580-3590 kHz

DIGIMODE, CW

1500

300

-3590-3600 kHz

DIGIMODE (priporočen PACKET), CW

1500

300

-3600-3620 kHz

PHONE, DIGIMODE, CW

1500

300

-3600-3650 kHz

PHONE, CW

1500

300

-

4.


3650-3775 kHz

PHONE, CW

1500

300

-3700-3800 kHz

PHONE, CW

1500

300

-

4.


3730-3740 kHz

SSTV & FAX, PHONE, CW

1500

300

-3775-3800 kHz

PHONE, CW

1500

300

-

2.

7 MHz

7000-7035 kHz

CW

1500

-

-7035-7040 kHz

DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, CW

1500

-

-7040-7045 kHz

DIGIMODE (razen PACKET), SSTV, FAX, PHONE, CW


1500


-


-7045-7100 kHz

PHONE, CW

1500

-

-


10MHz

10100-10140 kHz

CW

300

100

-

5.


10140-10150 kHz

DIGIMODE (razen PACKET), CW

300

100

-

5.

14 MHz

14000-14070 kHz

CW

1500

-

-14000-14060 kHz

CW

1500

-

-

3.


14070-14089 kHz

DIGIMODE, CW

1500

-

-14089-14099 kHz

DIGIMODE (priporočen PACKET), CW

1500

-

-14099-14101 kHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-14101-14112 kHz

DIGIMODE (priporočen "store-and-forward"), PHONE, SSTV, FAX, CW


1500


-


-14112-14125 kHz

PHONE, SSTV, FAX, CW

1500

-

-14125-14300 kHz

PHONE, SSTV, FAX CW

1500

-

-

4.6.


14300-14350 kHz

PHONE, SSTV, FAX, CW

1500

-

-


18 MHz

18068-18100 kHz

CW

300

-

-

5.


18100-18109 kHz

DIGIMODE, CW

300

-

-

5.


18109-18111 kHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-18111-18168 kHz

PHONE, CW

300

-

-

5.

21 MHz

21000-21080 kHz

CW

1500

300

-21080-21100 kHz

DIGIMODE, CW

1500

300

-21100-21120 kHz

DIGIMODE (priporočen PACKET), CW

1500

300

-21120-21149 kHz

CW

1500

300

-21149-21151 kHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-21151-21450 kHz

PHONE, SSTV, FAX, CW

1500

300

-

6.

24 MHz

24890-24920 kHz

CW

300

-

-

5.


24920-24929 kHz

DIGIMODE, CW

300

-

-

5.


24929-24931 kHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-24931-24990 kHz

PHONE, CW

300

-

-

5.

28 MHz

28000-28050 kHz

CW

1500

300

-28050-29120 kHz

DIGIMODE, CW

1500

300

-28120-28150 kHz

DIGIMODE (priporočen PACKET), CW

1500

300

-28150-28190 kHz

CW

1500

300

-28190-28225 kHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-28225-29200 kHz

PHONE, SSTV, FAX, CW

1500

300

-

6.


29200-29300 kHz

DIGIMODE (NBFM PACKET), PHONE, SSTV, FAX, CW


1500


300


-


7.


29300-29510 kHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
(navzdolnja povezava, "down- link")


-


-


-29510-29700 kHz

PHONE, SSTV, FAX, CW

1500

300

-


40 MHz

40,66-40,7 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-


50 MHz

50,000-50,100 MHz

CW, RADIJSKI SVETILNIKI

100

50

-50,100-50,500 MHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

100

50

50

11.


50,500-52,000 MHz

VSI NAČINI DELA

100

50

50

11.

70 MHz

70,000-70,030 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-70,030-70,150 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI, CW, SSB

100

50

50

11.


70,150-70,250 MHz

CW, SSB

100

50

50

11.


70,250-70,300 MHz

VSI NAČINI DELA

100

50

50

11.


70,300-70,450 MHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

100

50

50

11.

144 MHz

144,000-144,035 MHz

SSB, CW (zveze z odbojem od Lune)

1500

100

50

11.


144,035-144,150 MHz

CW

1500

100

-144,150-144,400 MHz

SSB

1500

100

50144,400-144,490 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-144,490-144,500 MHz

zaščitni segment

-

-

-144,500-144,800 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.


144,800-144,990 MHz

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

50

50

50


 

144,994-145,1935 MHz

NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence)


50


50


50


8.


145,194-145,5935 MHz

NBFM SIMPLEKS

50

50

50

9.


145,594-145,7935 MHz

NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence)


-


-


-


10.


145,800-146,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE

50

50

50

11.

432 MHz

432,000-432,150 MHz

CW

1500

100

-432,150-432,500 MHz

SSB, CW

1500

100

50

11.


432,500-432,600 MHz

LINEARNI TRANSPONDERJI (vhodi)

50

50

50432,600-432,800 MHz

LINEARNI TRANSPONDERJI (izhodi)

-

-

-432,800-432,990 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-432,994-433,381 MHz

NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence)


50


50


50


12.


433,394-433,581 MHz

NBFM SIMPLEKS

50

50

50

13.


433,600-434,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.


434,000-434,594 MHz

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

50

50

50434,594-434,981 MHz

NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence)


-


-


-


14.


434,981-438,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE

50

50

50

11.

1,2 GHz

1240,000-1243,250 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.


1243,250-1260,000 MHz

ATV

300

100

501260,000-1270,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE

50

50

50

11.


1270,000-1272,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.


1272,000-1290,994 MHz

ATV

300

100

501290,994-1291,481 MHz

NBFM REPETITORJI
(vhodne frekvence)


50


50


50


15.


1291,494-1296,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.


1296,000-1296,150 MHz

CW

300

100

-1296,150-1296,800 MHz

CW, SSB

300

100

50

11.


1296,800-1296,9875 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-1296,994-1297,481 MHz

NBFM REPETITORJI
(izhodne frekvence)


-


-


-


16.


1297,494-1297,981 MHz

NBFM SIMPLEKS

50

50

50

17.


1298,000-1300,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.

2,3 GHz

2300,000-2320,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11.18.


2320,000-2320,150 MHz

CW

300

100

-

18.


2320,150-2320,800 MHz

CW, SSB

300

100

50

11. 18.


2320,800-2321,000 MHz

RADIJSKI SVETILNIKI

-

-

-2321,000-2322,000 MHz

NBFM SIMPLEKS, NBFM REPETITORJI

50

50

50

18.


2322,000-2400,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


2400,000-2450,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE

50

50

50

11. 18.

3,4 GHz

3400-3402 MHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

50

50

50

11. 18.


3402-3410 MHz

VSI NAČINI DELA

50

50

50

11. 18.

5,6 GHz

5650,000-5668,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
(navzgornja povezava, "up-link")


50


50


50


11. 18.


5668,000-5670,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
("up-link"), OZKOPASOVNI NAČINI DELA


50


50


50


11. 18.


5670,000-5700,000 MHz

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

300

100

50

18.


5700,000-5720,000 MHz

ATV

300

100

50

18.


5720,000-5760,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


5760,000-5762,000 MHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


5762,000-5790,000 MHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


5790,000-5850,000 MHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE
(navzdolnja povezava, "down-link")


-


-


-


10 GHz

10,000-10,150 GHz

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

300

100

50

18.


10,150-10,250 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


10,250-10,350 GHz

DIGITALNE KOMUNIKACIJE

300

100

50

18.


10,350-10,368 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


10,368-10,370 GHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


10,370-10,450 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


10,450-10,500 GHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE,
VSI NAČINI DELA


50


50


50


11. 18.

24 GHz

24,000-24,048 GHz

AMATERSKE SATELITSKE ZVEZE

50

50

50

11. 18.


24,048-24,050 GHz

OZKOPASOVNI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.


24,050-24,250 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

47 GHz

47,000-47,200 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

75 GHz

75,500-81,000 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

120 GHz

119,980-120,020 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

142 GHz

142,000-149,000 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

241 GHz

241,000-250,000 GHz

VSI NAČINI DELA

300

100

50

11. 18.

 
Stevilo obiskov nase strani:                                                                                                                                                                                     
Zadnja sprememba: 26 avg 2000 23:36:17.
Ostale informacije o skupini na dxx@homemade.net !
Pohvale in pritozbe o straneh na naslov goldy@homemade.net !